ตารางออกตรวจแพทย์

ค้นหาแพทย์หรือคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

คลินิก แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
คลินิกโรคมะเร็งนพ. วรเศรษฐ์ สายฝน
13:00 - 16:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
คลินิกปอดนพ. กนก วงศ์สวัสดิ์
09:00 - 12:00
08:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
คลินิกปอดพญ. ภัสสิยา เจียมสุขสุจิตต์
13:00 - 15:00
-
08:00 - 12:00
คลินิกระบบประสาทวิทยาในเด็กผศ.นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
09:30 - 12:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็กพญ. เกวลี ธรรมจำรัสศรี
13:00 - 16:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็กพญ. พิมพิกา หาญวัฒนานุกุล
13:00 - 16:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็กพญ. จุฑาทิพย์ ธรรมวินิจฉัย
13:00 - 16:00
คลินิกพัฒนาการพญ. เกวลี ธรรมจำรัสศรี
13:30 - 16:00
คลินิกพัฒนาการพญ. พิมพิกา หาญวัฒนานุกุล
13:30 - 16:00
คลินิกพัฒนาการพญ. จุฑาทิพย์ ธรรมวินิจฉัย
13:30 - 16:00
คลินิกพัฒนาการพญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
13:30 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดีพญ. เกวลี ธรรมจำรัสศรี
13:30 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดีพญ. พิมพิกา หาญวัฒนานุกุล
13:30 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดีพญ. จุฑาทิพย์ ธรรมวินิจฉัย
13:30 - 16:00
คลินิกโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อพญ. ลิลลี่ ปฐมหยก
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อนพ. วนัส ไชยตรี
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
คลินิกโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อพญ. ปฏินุช เย็นรมภ์
08:00 - 12:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์พท.ป. อุษาวิตรี วงศ์เจริญวิวัฒน์
08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
คลินิกแพทย์แผนจีนพจ. มาลีนา บุนนาค ลู่
08:30 - 16:00
13:00 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 12:00
คลินิกแพทย์แผนจีนพจ. ลดาวรรณ โชติกุลวรพฤกษ์
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกแพทย์แผนจีนพจ. รณกร โลหะฐานัส
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
13:00 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
คลินิกแพทย์แผนจีนร.ท. นพ. ภาณุภัท นราศุภรัฐ
13:00 - 16:00
คลินิกแพทย์แผนจีนนพ.ดร. สมภพ สูอำพัน
13:00 - 16:00
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
คลินิกสร้างเสริมสุขภาพพญ. ธีรานันท์ นาคะบุตร
08:00 - 16:00
คลินิกสร้างเสริมสุขภาพนพ.ดร. สมภพ สูอำพัน
08:00 - 16:00
คลินิกสร้างเสริมสุขภาพร.ท. นพ. ภาณุภัท นราศุภรัฐ
08:00 - 16:00
คลินิกสร้างเสริมสุขภาพผศ.นพ.กำธร ตันติวิทยาทันต์
08:00 - 16:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)พญ. ธีรานันท์ นาคะบุตร
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
08:00 - 12:00
09:00 - 12:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)ร.ท. นพ. ภาณุภัท นราศุภรัฐ
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
08:00 - 12:00
09:00 - 12:00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)นพ.ดร. สมภพ สูอำพัน
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกผู้สูงอายุนพ. อภิรัติ พูลสวัสดิ์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
09:00 - 16:00
คลินิกผู้สูงอายุนพ. ชินไตร ถาวรลัญฉ์
13:00 - 16:00
09:00 - 16:00
13:00 - 16:00
09:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรมนพ. ภัคนันท์ ตรงจิตการุณย์
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรมพญ.ปิยนันท์ โฆษิดาพันธ์
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรมพญ. เกวลี ธรรมจำรัสศรี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรมพญ. พิมพิกา หาญวัฒนานุกุล
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกกุมารเวชกรรมพญ. พิมลศรี หาญตนศิริสกุล
16:00 - 20:00
08:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรมรศ.นพ. สุธี สังขรัตน์
09:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรมรศ.นพ. วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร
09:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรมศ. นพ. ชาญชัย วันทนาศิริ
09:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรมศ. พญ. มานี ปิยะอนันต์
08:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรมพญ. สุวณี สังขรัตน์
08:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรมพญ. เมธาวี อุฬารวงศ์
08:30 - 12:00
16:00 - 20:00
13:00 - 16:00
08:30 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกนรีเวชกรรมพญ. อสมา กิจศรีเจริญชัย
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
08:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรมพญ. สุพิชา นาคเงินทอง
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูพญ.เยาวพา ฉันทไกรวัฒน์
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูพญ.สุภัทรา คันติโต
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูพญ.สุพักตรา เจษฎาภัทรกุล
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูพญ. กิตติยา เกียรติบำรุงพันธุ์
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
08:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูพญ. นิภารัตน์ ไตรโลกา
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูรศ.พญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์
09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูผศ.พญ. ธีรดา พลอยเพชร
09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูพญ. ปัณณิกา ปราชญ์โกสินทร์
09:00 - 12:00
คลินิกโสต สอ นาสิก ลาริงซ์นพ. พัลลภ ศิริบุญคุ้ม
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
08:00 - 12:00
คลินิกโสต สอ นาสิก ลาริงซ์พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
08:00 - 12:00
คลินิกโสต สอ นาสิก ลาริงซ์นพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโสต สอ นาสิก ลาริงซ์พญ. ษรินทร์ รุ่งมณี
09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยาพญ. มนัสวี จรดล
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยาพญ. ประกายรัตน์ ทองผิว
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
08:00 - 15:00
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยาพญ. รสนันท์ ศิขรินกุล
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยาพญ. วริศร์ภรณ์ วรเกรียงไกร
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยาพญ. ปริยา จารุจินดา
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยาพญ. ณัฎฐ์ วิศาลเวทย์
09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยาพญ. นนทิชา เนาวประทีป
13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยาพญ. สรรศรี ชนกประสิทธิ์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
คลินิกระงับปวดพญ. พิมพ์สิริ ตั้งกิจโชติ
13:00 - 15:00
คลินิกระงับปวดพญ.อันธิฌา ศิริทองถาวร
13:00 - 15:00
คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหารพญ. เจนจิรา ทองดี
08:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหารนพ. อัชฌา สืบสังข์
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะนพ. ณภัทร อมรรัตนานนท์
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:12 -
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะนพ. วราทร ลำใย
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะนพ. กิตติภัค อัศวภารุจ
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะนพ. ธนบดี ชำนาญสงเคราะห์
16:00 - 20:00
08:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะนพ. พร้อมวงศ์ งามวุฒิวงศ์
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะนพ. สกลรัฐ ทิตอร่าม
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปนพ. อนุชิต เลิศศิริธง
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
09:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปนพ. บรรเจิด ประดิษฐสุขถาวร
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปนพ. ณภัทร คำตื้อ
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปพญ. เปรมกมล ภัทรอิทธิกุล
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปพญ. วิไลพร มนูญตระกูล
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปนพ. โฆษิต วรธีระ
-
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปนพ. ภูมิพัฒน์ ภูมิสวัสดิ์
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปนพ. ณัชพล เศรษฐเลาห์
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
08:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปนพ. ร่มเย็น จิตมุ่งงาน
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปนพ. วิทู กลิ่นอวล
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ. นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์
09:00 - 12:00
13:00 - 14:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ.ณพล สินธุวนิช
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ. กรกช ธรรมผ่องศรี
09:00 - 12:00
08:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ. ตะวัน อินทิยนราวุธ
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
13:00 - 14:00
08:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ. สุธี เหล่าโกเมนย์
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
08:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ. ฉันทัส มไหสวริยะ
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ. พันแสง คุ้มพงษ์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ. จิรชัย พิสุทธิ์เบญญา
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ. กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ. ธรรมพงษ์ คงคณิน
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อพญ. ธนรรทร เปี่ยมทิพย์มนัส
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อพญ. นุชนันท์ สมพรพาณิชย์
08:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อนพ. ชัยวัฒน์ อาชวกุลเทพ
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์พญ. วรุณย์พันธ์ ลี้เจริญ
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์นพ. วุฒิเดช ฟักประไพ
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์ผศ. พญ. สุดารัตน์ ปิโยพีระพงศ์
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์พญ. รุจิกาญจน์ อัศวรุ่งนิรันดร์
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกโรคเลือดพญ. สินี ศรีโมรา
13:00 - 16:00
08:00 - 16:00
คลินิกโรคเลือดพญ. อภิชญา บุญสิริฉาย
13:00 - 16:00
08:00 - 12:00
08:00 - 16:00
คลินิกโรคข้อและรูมาติซั่มพญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
คลินิกโรคไตนพ. มาโนช รัตนสมปัตติกุล
09:00 - 12:00
คลินิกโรคไตนพ. ณัฐวุฒิ รุ่งเกียรติ์เตชากร
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกโรคหัวใจนพ. สมชาย ดุษฎีเวทกุล
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
คลินิกโรคหัวใจนพ.วิชัย อังคเศกวินัย
13:30 - 16:00
คลินิกโรคหัวใจนพ. ทรงภพ จงทวีผล
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
08:00 - 12:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัยพญ. ศศิกาญจน์ ส่งทวีทรัพย์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัยพญ. ปรางนรี คุ้มสาธิต
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัยพญ. กฤตินี เลิศทัศนีย์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
13:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัยพญ. สริมน วัฒนพิทักษ์พงศ์
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกรังสีวินิจฉัยนพ. พิพิธ ปิตุวงศ์
13:00 - 16:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกรังสีวินิจฉัยพญ. พิมพกานต์ วงศ์ภัทรนนท์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
คลินิกรังสีวินิจฉัยพญ. สิรินุช โรจนไพฑูรย์
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปพญ. ปฏินุช เย็นรมภ์
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปพญ. สินี ศรีโมรา
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปนพ. อภิรัติ พูลสวัสดิ์
08:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปพญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปพญ. ลิลลี่ ปฐมหยก
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปนพ. ชินไตร ถาวรลัญฉ์
08:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปพญ. อภิชญา บุญสิริฉาย
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
08:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปนพ. วรเศรษฐ์ สายฝน
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

ไม่พบแพทย์หรือคลินิกที่ค้นหา