ข้อมูลผู้ป่วย

ดาวน์โหลดเอกสารผู้ป่วย

เอกสาร ดาวน์โหลด
ใบคำร้องขอประวัติการรักษา
ใบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (งานเวชระเบียน)
ใบส่งตรวจผังผืดในเนื้อตับ (Fiboscan)        แผ่นพับความรู้