HPV Vaccine

HPV Vaccine โดยแพทย์หญิงเมธาวี อุฬารวงศ์ (สูตินรีแพทย์) […]

Cyberbullying

Cyberbullying เขียนโดย: พญ.พิชยา พูลสวัสดิ์ กุมารแพทย์พ […]

คำแนะนำการปฏิบัติระหว่างการแยกกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19

คำแนะนำการปฏิบัติระหว่างการแยกกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกต […]

Hepatitis

ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่รู้จักโรคไวรัสตับอักเสบน้อยมาก ซึ่งตับอักเสบนั้นเป็นสาเหตุการตาย 1 ใน 12 จากการตายของโรคมะเร็งทั่วโลก และมีเพียง 1 ใน 5 ของผู้ที่ติดเชื้อเท่านั้นที่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อลูกเป็นไข้

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ในปัจจุบัน ประเดี๋ยวร้อน ประเดี๋ยวเย็น ประเดี๋ยวฝนตก ทำให้เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กวัยตั้งแต่ 0-2 ปีที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่แข็งแรงพอปรับสภาพร่างกายไม่ทัน

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก (Dengue Fever) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) ที่แพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย

ไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นทุก ๆ ปี หากติดเชื้อเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วย หยุดงาน หรือการหยุดเรียนตามมา

เด็กอ้วน

เด็กอ้วนจะดูน่ารักสำหรับสายตาคนทั่วไป แต่ผลร้ายจากความอ้วนมีหลายประการรวมทั้งทำให้อายุสั้น

เมื่อลูกเป็นสาวเร็ว

เนื่องจากปัจจุบัน ภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กดีขึ้นกว่าในอดีต เด็กมีแนวโน้มเป็นสาวเร็วขึ้น

วัคซีนรวม

ปัจจุบันมีโรคติดเชื้อหลายโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ถ้าเราใช้วัคซีนเดี่ยวแยกฉีดป้องกันโรคแต่ละชนิด จะมีเด็กบางคนได้รับการฉีดวัคซีนหลายเข็มในเวลาเดียวกัน

วัคซีนไอพีดี

การติดเชื้อแบคทีเรีย  Streptococcus pneumoniae  เป็นโรคที่สามารถรุกรานและแพร่กระจาย เป็นโรคปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคนี้มีการติดต่อทางการหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยูในลำคอของเด็กและผู้ใหญ่

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใส เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Varicellazoster (VZV) ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงกับตุ่มน้ำบนผิวหนัง หรือสูดหายใจเอาละอองฝอยของสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ โรคนี้สามารถหายได้เอง