พญ. วริศร์ภรณ์ วรเกรียงไกร

Varisaporn Worakriangkrai, MD
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ด้านจักษุวิทยา
2560วุฒิบัตร (สาขาจักษุวิทยา) / Diploma of the Thai board of Ophthalmology
2549แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2562วุฒิบัตร จักษุวิทยา สาขาต้อหิน คณะแพทยศาสตรืศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*****13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
พุธ
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกจักษุวิทยา
พฤหัสบดี
*09:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
ศุกร์
**09:00 - 12:00
***13:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
เสาร์
****09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
หมายเหตุ
*คลินิกต้อหินทุกวันพฤหัส ( wk2/4)
**ออกตรวจทุก(วันศุกร์)สัปดาห์ที่1,3,5 (เช้า)
***ออกตรวจทุก(วันศุกร์ )(บ่าย)
****ออกตรวจ(วันเสาร์)สัปดาห์ที่ 2,4
*****ออกตรวจ(วันจันทร์)สัปดาห์ที่ 1,3