บริจาคให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


  ความเป็นมา

 สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 การรวมกันของทั้งสององค์กร นับเป็นการประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งอยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการรักษาแบบตติยภูมิ (อาการรุนแรง ซับซ้อน) และมีพันธกิจในการให้บริการต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่เขต 5 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์) ในขณะที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป และการรักษาเฉพาะทางในระดับทุติยภูมิ ประกอบกับสถานที่ตั้งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลในเขต 5 การรวมกันจะทำให้เกิดการพัฒนาการรักษาพยาบาลและการเชื่อมต่อการให้บริการระบบสาธารณสุขของเขต 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรม รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารโรงพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมและครบวงจร 
“ศิริราช-กาญจนา” โรงพยาบาลเพื่อประชาชน
โรงพยาบาลศิริราชมีความมุ่งมั่นหาแนวทางในการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก ท่ามกลางทรัพยากรที่มีจำกัด ทั้งเรื่องสถานที่บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้ทั่วถึงมากขึ้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุก เพิ่มศักยภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกในการรักษาพยาบาล โดยการให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เชื่อมโยงองค์ความรู้และฝึกฝนอบรมต่อยอดวิชาชีพ เช่นกัน
เพิ่มโอกาส ให้คนไทยเข้าถึงการรักษา
 “ศิริราช-กาญจนา” คือโรงพยาบาลเพื่อประชาชน โดยโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทำหน้าที่ เติมเต็มซึ่งกันและกัน ทั้งเพิ่มสถานที่บุคลากร และอุปกรณ์ในการรองรับผู้ป่วย พร้อมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งประชาชนสามารถรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วัตถุประสงค์

  • ขยายการให้บริการของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • เป็นที่รองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขของเครือข่ายการให้บริการสุขภาพในเขต 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  • เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย ดูงาน ของบุคลากรด้านสาธารณสุข
  • เป็นสถานที่ให้บริการที่มีการผสมผสานทางด้านการแพทย์ เพื่อพัฒนาในมิติต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งสร้างเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู 
ได้โอกาส….ให้โอกาส
Pay it Forward

  ข้อมูลโครงการ

อาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะของงาน
ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
ที่ตั้ง ที่ตั้ง บนพื้นที่จอดรถทางทิศตะวันตก ต่อเนื่องกับพื้นที่ ของอาคารศูนย์การแพทย์ฯ ปัจจุบัน
พื้นที่ 21,600 ตร.ม. 
งบประมาณ* 750 ล้านบาท
งบประมาณที่ยังขาด ประมาณ 270 ล้านบาท
สภาพปัจจุบัน •  เป็นที่จอดรถประมาณ 100 คัน 
*หมายเหตุ: งบประมาณรวมงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน

พื้นที่ใช้สอย

ห้องตรวจ
~ 48 ห้อง (7 คลินิก)
ห้องผ่าตัด 7 ห้อง (ธรรมดา 3/Scope 3/Septic 1)
หอผู้ป่วย 126 เตียง
หอผู้ป่วยวิกฤติ 8 เตียง (ศัลยกรรม)
 • หอผู้ป่วยเดี่ยว VIP หอผู้ป่วยวิกฤติ
 • หอผู้ป่วยเดี่ยว Premium 25 เตียง
 • หอผู้ป่วยเดี่ยว 14 เตียง
 • หอผู้ป่วยคู่ 6 เตียง
 • หอผู้ป่วยสามัญ 63  เตียง
 • ห้อง Isolation 4 เตียง

  สิทธิประโยชน์ผู้อุปการะ

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

สิทธิยกเว้นค่ารักษาพยาบาล

บริจาคตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

การจารึกชื่อ 

บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

การลดหย่อนภาษี

ได้รับสิทธิตามจำนวนที่บริจาค
สิทธิประโยชน์ ศิริราชมูลนิธิ
งานการคลัง
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  
สิทธิยกเว้นค่ารักษาพยาบาล
 
การจารึกชื่อ  
 
การลดหย่อนภาษี 2 เท่า
2 เท่า

  ช่องทางการบริจาค

  งานการคลัง

บริจาคด้วยตนเอง

งานการคลัง ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
•  วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
•  เวลา 08.00 – 16.00 น.
•  โทร. 02-849-6699

โอนผ่านธนาคาร

ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี: เงินบริจาค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
SCB 316-304130-9

บริจาคทางเช็ค

เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายในนาม เงินบริจาค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
*หมายเหตุ ท่านที่ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุว่าบริจาคสมทบสุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยส่งผ่านช่องทางนี้
  • Email: gjfinance@mahidol.ac.th
  • Fax: 02-849-6600 ต่อ 4047

  ศิริราชมูลนิธิ

บริจาคด้วยตนเอง

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น 1 
•  เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น. 
•   วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
•   โทร. 02-849-6726
 ** ปิดให้บริการ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช
•  วันจันทร์ ถึง  วันศุกร์ เวลา  07.30-17.30 น.
•  วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด เวลา 08.30-16.30 น.
•  โทร. 02-419-7658-60, 02-414-1414 ต่อ 101-104, 107
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B
•  ทุกวัน เวลา 09.00-15.30 น.
•  โทร. 02-419-2046

โอนผ่านธนาคาร

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี: ศิริราชมูลนิธิ สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
BBL 901-705611-1

บริจาคทางเช็ค

เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายในนาม ศิริราชมูลนิธิ
*หมายเหตุ ท่านที่ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุว่าบริจาคสมทบสุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยส่งผ่านช่องทางนี้
  • Email: donation@sirirajfoundation.org
  • Line ID: @sirirajfoundation
  • Fax: 02-419-7687
  • ทางไปรษณีย์: ศิริราชมูลนิธิ เลขที่ 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

  ติดต่อเกี่ยวกับการบริจาค

หน่วยกิจกรรมพิเศษและสิทธิประโยชน์ งานสื่อสารองค์กร

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
โทร. 02 849 6799