เกี่ยวกับเรา

รางวัลคุณภาพ

มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

ISO 15189

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านการรับรองมาตรฐานISO 15189:2012 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข

ISO 15189

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านการรับรองมาตรฐานISO 15190:2013 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข

ISO 27001

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

มาตรการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อม “ระดับดีเด่น” ปี 2559

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559

รางวัล Green and Clean Hospital

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ผ่านการปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent)