แนะนำบริการ

สิทธิการรักษา

สิทธิกรมบัญชีกลาง

ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและบุคคลในครอบครัวที่มีชื่อในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

สิทธิประกันสังคมพนักงาน

(มหาวิทยาลัยมหิดล)
รับเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น

สิทธินักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิธนาคารแห่งประเทศไทย

สิทธิผู้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลได้แก่ พนักงาน อดีตพนักงานและบุคคลในครอบครัว จะต้องแสดงบัตรพนักงาน/บัตรอดีตพนักงาน และบัตรครอบครัว ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร