แนะนำบริการ

สิทธิการรักษา

สิทธิกรมบัญชีกลาง

ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและบุคคลในครอบครัวที่มีชื่อในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

สิทธิประกันสังคมพนักงาน

(มหาวิทยาลัยมหิดล)
รับเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น

สิทธินักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิธนาคารแห่งประเทศไทย

สิทธิผู้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลได้แก่ พนักงาน อดีตพนักงานและบุคคลในครอบครัว จะต้องแสดงบัตรพนักงาน/บัตรอดีตพนักงาน และบัตรครอบครัว ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร

สิทธิประกันสุขภาพผู้ป่วยในและผ่าตัดวันเดียวกลับ (Fax Claim)

ผู้ป่วยใน,ผ่าตัดวันเดียวกลับ ณ ห้องผ่าตัด เเละ คลินิกรังสีวินิจฉัย

เวลาบริการ
>> จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00 น.
>> เสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ 8.00 – 12.00 น.
>> กรุณาแจ้งใช้สิทธิที่ หน่วยตรวจ/แพทย์ ก่อนวันรักษา

หมายเหตุ :
– ยังไม่เปิดบริการกรณีทำผ่าตัดที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก
– มีค่าบริการการเรียกร้องสินไหมผ่านรพ. / ใบเคลม 300 บาท (ประกันไม่คุ้มครอง)
**กรณีเกินเวลาบริการข้างต้น ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายและเบิกจ่ายกับบริษัทด้วยตนเอง**

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
หน่วยประกันสัมพันธ์ (Insurance Unit)
โทร : 02-849-6600 ต่อ 1036
06-3021-1196

ประกันสุขภาพ AIA

สิทธิประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD Claim)
ผู้ป่วยนอกตรวจโรคทั่วไป, อุบัติเหตุ, ติดตามอาการหลัง Admit ภายใน 30 วัน

เวลาบริการ
>> จันทร์-ศุกร์ 16.00 – 19.30 น.
>> เสาร์-อาทิตย์ 8.00 – 12.00/15.30 น.
>> กรุณาแจ้งใช้สิทธิ ณ เวชระเบียน ชั้น 2 ก่อนเข้ารับการตรวจรักษา

หมายเหตุ :
– เปิดบริการ เฉพาะคลินิกพิเศษ
– ยังไม่เปิดบริการ คลินิกกายภาพเเละคลินิกรังสีวินิจฉัย
– มีค่าบริการการเรียกร้องสินไหมผ่าน รพ. / ใบเคลม 150 บาท (ประกันไม่คุ้มครอง)
**กรณีเกินเวลาบริการข้างต้น ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายและเบิกจ่ายกับบริษัทด้วยตนเอง**

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
หน่วยประกันสัมพันธ์ (Insurance Unit)
โทร : 02-849-6600 ต่อ 1036
06-3021-1196