เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนำให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์แบบสหสาขาวิชาชีพด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
  • สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและตอบสนองต่อความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศ
  • สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
  • พัฒนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

คำขวัญ

“บริการด้วยใจ ความปลอดภัยเป็นหนึ่ง ก้าวถึงโรงพยาบาลคุณภาพ”

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยกระดับการเรียนการสอนและสร้างความพร้อมเพื่อการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างการเจริญเติบโตของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต

Core Value

Seniority

รักกันดุจพี่น้อง

Integrity

ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้

Responsibility

รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา

Innovation

คิดสร้างสรรค์

Respect

ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา

Altruism

คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

Journey to excellence and sustainability

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน