เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิชั้นเลิศของประเทศ ให้บริการแบบบูรณาการและมุ่งมั่นร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พันธกิจ

  • ให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการมีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  • ยกระดับเป็นสถาบันร่วมการเรียนการสอน วิจัย สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล

คำขวัญ

“บริการด้วยใจ ความปลอดภัยเป็นหนึ่ง ก้าวถึงโรงพยาบาลคุณภาพ”

ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

มีความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

Core Value

Seniority

รักกันดุจพี่น้อง

Integrity

ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้

Responsibility

รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา

Innovation

คิดสร้างสรรค์

Respect

ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา

Altruism

คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

Journey to excellence and sustainability

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน