เกี่ยวกับเรา

  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • ตัวชี้วัดต่อสาธารณชนตามธรรมาภิบาล
  • ความพึงพอใจผู้รับบริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Core Measures

Virtual tour

ความพึงพอใจผู้รับบริการ

  • สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • สรุปผลความพึงพอใจผู้รับบริการ เดือนพฤษภาคม 2561
  • สรุปผลความพึงพอใจผู้รับบริการ เดือนมิถุนายน 2561