แนะนำบริการ

ขั้นตอนบริการ

ผู้ป่วยใหม่

ติดต่อเวชระเบียน

(ทำประวัติใหม่ – เปิด VN – ตรวจสอบสิทธิ)
ติดต่อห้องตรวจ

ผู้ป่วยเก่า

มาตรงนัด

ไม่ใช้สิทธิในการรักษา

ติดต่อห้องตรวจ

สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง / สิทธิกรุงเทพมหานคร / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กกต.

กรณีมีนัดเจาะเลือด  ติดต่อเวชระเบียน (ตรวจสอบสิทธิ)
กรณีไม่มีเจาะเลือด กรุณาตรวจสอบสิทธิที่จุดตรวจสอบสิทธิ ชั้น 2

สิทธิในการรักษาอื่นๆ

ติดต่อเวชระเบียน (เปิด VN – ยืนยันสิทธิ)
จากนั้นติดต่อห้องตรวจ

ผู้ป่วยเก่า

มาไม่ตรงนัด/ไม่มีนัด

ใช้สิทธิในการรักษา

ติดต่อจุดคัดกรอง/เวชระเบียน เปิด VN
จากนั้นติดต่อห้องตรวจ