เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

นพ. สมชาย ดุษฎีเวทกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. มาโนช รัตนสมปัตติกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

รศ. นพ. เลิศพงศ์ สมจริต

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. มนัสวี จรดล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. ตะวัน อินทิยนราวุธ

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

ผศ. นพ. กำธร ตันติวิทยาทันต์

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

คุณธษา ศิระวัฒนชัย

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

คุณธัญญรัตน์ สลักคำ

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

รศ. พญ. ปิยะภัทร เดชพระธรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. รสนันท์  ศิขรินกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. สุภัทรา  คันติโต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. ณัฐวุฒิ รุ่งเกียรติ์เตชากร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

ร.ท. นพ. ภาณุภัท  นราศุภรัฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. อภิรัติ  พูลสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. เจนจิรา  ทองดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ