เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

นพ. สมชาย ดุษฎีเวทกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. นิมิตร  ทองพูลสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. มาโนช  รัตนสมปัตติกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. มนัสวี  จรดล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

คุณธษา ศิระวัฒนชัย

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

คุณธัญญรัตน์ สลักคำ

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. ตะวัน อินทิยนราวุธ

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. ณัฐวุฒิ รุ่งเกียรติ์เตชากร

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. อภิรัติ  พูลสสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. เจนจิรา  ทองดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. สุภัทรา คันติโต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. ณภัทร อมรรัตนานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. เยาวพา ฉันทไกรวัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. ภมรา ซุ้มโชคชัยกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. รสนันท์ ศิขรินกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. โฆษิต วรธีระ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. พิพิธ ปิตุวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. กัญญ์วรา  พันธ์พานิช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. ภาสิน ประสงค์วัฒนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ