เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

นพ. สมชาย ดุษฎีเวทกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. มาโนช รัตนสมปัตติกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

รศ. นพ. เลิศพงศ์ สมจริต

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. มนัสวี จรดล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. ตะวัน อินทิยนราวุธ

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

ผศ. นพ. กำธร ตันติวิทยาทันต์

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พว. ธษา ศิระวัฒนชัย

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พว. ธัญญรัตน์ สลักคำ

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

นพ. ณพล สินธุวนิช

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

รศ. พญ. ปิยะภัทร เดชพระธรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ