รายการตรวจเพิ่มเติมตามความเสี่ยง

รายการตรวจเพิ่มเติม เพื่อให้การตรวจสุขภาพคลอบคลุมต่อความเสี่ยงสุขภาพของแต่ละท่านยิ่งขึ้น ท่านสามารถเลือกตรวจเพิ่มเติมได้