งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 7

          ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตระหนักถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีการจัดการความรู้ในการปรับเปลี่ยนการทำงานและทัศนคติ หรือบริการเอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กร จึงได้รณรงค์และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจึงได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่7) จัดขึ้นวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 ณ ลานกิจกรรมโซน A อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วัดถุประสงค์

            เพื่อรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนิสัยรักการอ่านให้แก่บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กิจกรรม

  1. เวทีเสวนาในหัวข้อ “อ่านให้เบิดบาน สำราญเพื่อสุขภาพ” โดย

               นายแพทย์อภิรัติ พูลสวัสดิ์ : ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกแพทย์

  1. การออกบูธะจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์และตัวแทนในราคาพิเศษ
  2. การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ไม่มี)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *