ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ /พันธกิจ/กลยุทธ์

ปณิธาน

มุ่งพัฒนางานต่อเนื่องให้บริการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

วิสัยทัศน์

  วิชาการก้าวไกล วิจัยเด่น เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการระบบสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา และบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านวิชาการตามอัตภาพ และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ป่วยสามารถป้องกัน และดูแลตนเองจากภาวะโรคได้ 
 2. สร้างงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร
 3. สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย และวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร

ยุทธศาสตร์

 1. จัดทำระบบอำนวยความสะดวกและระบบสืบค้นข้อมูลทางการวิจัยและวิชาการแก่บุคลากร
 2. การจัดทำระบบการจัดการความรู้
 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมการวิจัย และวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร

กลยุทธ์

 1. จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และศักยภาพทางวิชาการให้แก่บุคลากร
 2. สร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร
 3. จัดทำสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการทำวิจัย และการจัดการความรู้แก่บุคลากร
 4. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ของคนในองค์กร
 5. จัดโครงสร้างเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง