ห้องสมุดนอกเครือข่ายมหิดล

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯURL
1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์http://www.lib.ku.ac.th
2. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttp://www.library.kku.ac.th
3. ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.car.chula.ac.th
4. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://library.cmu.ac.th
5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณhttp://lib.tsu.ac.th
6. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์http://library.tu.ac.th
7. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://www.lib.nu.ac.th
8. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาhttp://www.lib.buu.ac.th
9. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttp://www.library.msu.ac.th
10. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttp://www.lib.ru.ac.th
11. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรังhttp://www.lib.ru.ac.th/trang
12. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรhttp://lib.swu.ac.th
13. หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรhttp://www.thapra.lib.su.ac.th
14. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรhttp://www.snamcn.lib.su.ac.th
15. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีhttp://tanee.psu.ac.th
16. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่http://www.clib.psu.ac.th
17. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชhttps://library.stou.ac.th/
18. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีhttp://lib.ubu.ac.th
19. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือhttp://library.kmutnb.ac.th
20. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังhttp://www.lib.kmitl.ac.th
21. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีhttp://www.lib.kmutt.ac.th
22. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์http://library.nida.ac.th
23. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์http://clm.wu.ac.th
24. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีhttp://library.sut.ac.th
25. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้http://www.library.mju.ac.th
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนURL
1. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพhttp://library.bu.ac.th
2. ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเอแบคhttp://library.au.ac.th
3. หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttp://library.spu.ac.th
4. หอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพhttp://lib.payap.ac.th
ห้องสมุดโรงเรียนURL
1. Digital Library for SchoolNethttp://www.school.net.th/library/
2. ห้องสมุดอิเลคทรอนิค – ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียนhttp://elibrary.nfe.go.th/
3. ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบhttp://library.sk.ac.th
4. ห้องสมุด โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียลhttp://sglib.cjb.net
5. ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีhttp://www.act.ac.th/service/lib/index.html
ห้องสมุดอื่น ๆ ที่น่าสนใจURL
1. หอสมุดแห่งชาติhttp://www.nlt.go.th
2. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรมhttp://www.library.coj.go.th
3. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงานhttp://elibrary.energy.go.th
4. ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมhttp://library.tisi.go.th
5. ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)http://elibrary.trf.or.th
6. ห้องสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทยhttp://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives
7. ห้องสมุดรัฐสภาhttp://www.parliament.go.th/library
8. ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยhttp://www.maruey.com
9. ห้องสมุดธรรมะ มูลนิธิบ้านอารีย์http://www.baanaree.net
10. ห้องสมุดธรรมะออนไลน์http://www.dhammaonlinelibrary.com
11. ห้องสมุดไทยhttp://www.thailibrary.co.cc
12. ห้องสมุดทีเคออนไลน์ – TK parkhttp://www.tkpark.or.th/tk
13. ห้องสมุดดาราศาสตร์ – สมาคมดาราศาสตร์ไทยhttp://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html
14. ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)http://www.riclib.nrct.go.th
15. ห้องสมุดความรู้การเกษตร – กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์http://www.doae.go.th/library
16. ห้องสมุดความรู้ -โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาhttp://web.ku.ac.th/nk40/nk/lib
17. ห้องสมุดการ์ตูน แอนิเมชั่น สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็กhttp://www.cartoonthai.in.th/library.html
18. ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบกhttp://library.rta.mi.th
19. ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาhttp://www.ipthailand.go.th/ipl/
20. ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานกรรมการกฤษฎีกาhttp://www.krisdika.go.th
21. ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขhttp://elib.fda.moph.go.th/library