งานบริหารฐานข้อมูล    

          ดำเนินการด้านงานธุรการและสารบรรณของหน่วยงาน รับ-ส่งหนังสือ การจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน จัดทำแฟ้มเอกสารเกี่ยวกับครุภัณฑ์ รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ จัดทำข้อมูล บันทึกทะเบียนประวัติบุคลากร การลาประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก