MEDICINE RESEARCH

ประชาสัมพันธ์
โครงการวิจัย
KPI
ผลสำรวจ
แบบฟอร์ม
OPTIMIZATION
แหล่งทุนวิจัย
อบรมเกี่ยวกับวิจัย
ผลผลิตงานวิจัย
ขั้นตอนดำเนินงาน
คู่มือนักวิจัย
ถาม - ตอบ
บริการ Online
ประเมินความพอใจ

สถิติจำนวนโครงการวิจัยประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563

1
จำนวนโครงการ

โครงการ
ทั้งหมด

1
จำนวนโครงการ

โครงการวิจัย
ที่ยื่นขอ IRB

1
จำนวนโครงการ

โครงการวิจัย
ที่ได้รับทุน

1
จำนวนโครงการ

โครงการวิจัย
Ongoing

1
จำนวนโครงการ

โครงการวิจัย
Finish