แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกได้ โดยขั้นตอนต่อไปนี้

          1. ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำหนังสือเพื่อให้ห้องสมุดฯจัดซื้อ

          2. ห้องสมุดดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อหนังสือซ้ำจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra

          3. เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร)

          4. เสนอผู้บริหารอนุมัติจัดซื้อ

          5. ดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียงานคลัง

          ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดซื้อหนังสือซ้ำเกินกว่าความจำเป็น เนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัดทั้งนี้หลังจากมีการตรวจสอบการจัดซื้อหนังสือซ้ำแล้ว จะแจ้งให้ผู้แนะนำหนังสือรับทราบว่าหนังสื่อที่แนะนำมานั้นได้รับการจัดซื้อหรือไม่ตามเมลล์ที่ผู้แนะนำให้ไว้ ต่อไป

รายชื่อหนังสือที่ได้รับการแนะนำและจัดซื้อหนังสือครั้งที่ 2/2562