งานสัปดาห์ห้องสมุด

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 8
0 (0)

          ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีบทบาทในการรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อีกทั้งมีหน้าที่ในการจัดหาหนังสือที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับพันธกิจ และยุทธศาสตร์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ด้วยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การที่แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์จะต้องพบเจอผู้ป่วยที่หลากหลาย การเข้าถึงและรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ (Empathy) คนไข้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตระหนักถึง Empathyดังกล่าวจึง ได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่8) จัดขึ้นวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ลานพระบิดา โซน B อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วัดถุประสงค์

          เพื่อรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่บุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กิจกรรม

 1. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเขียนพบนักอ่าน ในหัวข้อ “การอ่านนวนิยาย เพื่อสร้าง Empathy” โดย

ทพญ. กัลยาณี สุขาสุณี : แพทย์และนักเขียนนวนิยาย

คุณชญาน์พิมพ์ ภรจตุรพรชัย : นักเขียนนวนิยาย

 1. กิจกรรมระดมทุน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 จากบูธภายในงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่8)
 2. กิจกรรมแบ่งฝันบันสุข เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2
 3. 4. การจำหน่ายหนังสือ และสินค้าราคาพิเศษ

สรุปผลการดำเนินโครงการ  (มีเอกสารแนบ)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 7
0 (0)

          ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตระหนักถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีการจัดการความรู้ในการปรับเปลี่ยนการทำงานและทัศนคติ หรือบริการเอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กร จึงได้รณรงค์และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจึงได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่7) จัดขึ้นวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 ณ ลานกิจกรรมโซน A อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วัดถุประสงค์

            เพื่อรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนิสัยรักการอ่านให้แก่บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กิจกรรม

 1. เวทีเสวนาในหัวข้อ “อ่านให้เบิดบาน สำราญเพื่อสุขภาพ” โดย

               นายแพทย์อภิรัติ พูลสวัสดิ์ : ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกแพทย์

 1. การออกบูธะจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์และตัวแทนในราคาพิเศษ
 2. การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ไม่มี)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 6
0 (0)

          ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตระหนักถึงการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายที่ยืนยาวแข็งแรง เป็นสิ่งสำคัญ ห้องสมุดเล็งเห็นว่าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ประชาชนและชุมชนรอบข้าง  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและสร้างเป็นฐานความรู้ภายในชุมชน โดยงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่6) จัดขึ้นวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรมโซน A อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วัดถุประสงค์

            เพื่อรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนิสัยรักการอ่านให้แก่บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กิจกรรม

 1. เวทีเสวนาในหัวข้อ “สุขภาพแข็งแรง ปึ๋งปั๋ง เขาทำกันอย่างไรนะ” โดย

               พท.ป.วรรณดี ชิตเจริญธรรม : ฝ่ายแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

               พญ.เยาวภา ฉันทไกรวัฒน์ : ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

               ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

 1. การสาธิตการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผุ้สูงอายุ โดย

                เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก    

 1. การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 2. การออกบูธะจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์และตัวแทนในราคาพิเศษ
 3.    กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด “20 คำถาม ความรู้ เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9

สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ไม่มี)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 5
0 (0)

ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตระหนักถึงการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายที่ยืนยาวแข็งแรง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ห้องสมุดเล็งเห็นว่าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ประชาชนและชุมชนรอบข้าง  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและสร้างเป็นฐานความรู้ภายในชุมชน โดยงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่5) จัดขึ้นวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 ณ ลานกิจกรรมโซน A อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วัดถุประสงค์

            เพื่อรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนิสัยรักการอ่านให้แก่บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กิจกรรม

 1. เวทีเสวนาในหัวข้อ “อาหารผู้สูงอายุกับแมคโครไบโอติกส์” โดย

               ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ : สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

               พท.ป.อุษาวิตรี วงศ์เจริญวิวัฒน์ : ฝ่ายแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

 1. การสาธิการประกอบอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดย

                ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ : สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

                นักวิชาการโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

 1. การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 2. การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์และตัวแทนในราคาพิเศษ
 3. การออกบูธจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ
 4. ตอบคำถามเกี่ยวกับห้องสมุด
 5. แนะนำหนังสือใหม่

สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ไม่มี)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 4
0 (0)

          ด้วยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยมหิดล เขตศาลายาและพุทธมณฑลมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตระหนักถึงความผูกพันธ์ของบุคลากรศูนย์ ผู้ป่วย และชุมชนรอบข้าง ที่เกิดความประทับใจซึ่งกันละกัน การช่วยเหลือและแบ่งปันกัน ทีจะระลึกนึกถึงความผูกพันธ์ดังกล่าว จึงได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่4) จัดขึ้นวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2558 ณ ลานกิจกรรมโซน A อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วัดถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนิสัยรักการอ่านให้แก่บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กิจกรรม

 1. เวทีเสวนาในหัวข้อ “วันวาน จวบปัจจุบันเก้าย่างอย่างมั่นคง บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 2. นิทรรศการ “วันวาน ในศูนย์การแพทย์”
 2. การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 3. การออกบูธะจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์และตัวแทนในราคาพิเศษ
 4. การออกบูธจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ
 5. ตอบคำถามเกี่ยวกับห้องสมุด
 6. แนะนำหนังสือใหม่

 

สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ไม่มี)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 3
0 (0)

          ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตระหนักถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีการจัดการความรู้ในการปรับเปลี่ยนการทำงานและการใช้เวลาว่างของบุคลากร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ภายในองค์กร  จึงได้รณรงค์และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อจุดประกายความคิดและทัศนคติเกี่ยวกับหนังสือและมุมมองต่างๆ โดยงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่3) จัดขึ้นวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2557 ณ ลานกิจกรรมโซน A อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วัดถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนิสัยรักการอ่านให้แก่บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กิจกรรม

 1.   เวทีเสวนาในหัวข้อ “จุดประกายความคิด นักเขียนมือใหม่” โดย

                พญ. วิภาวี ลักษณากร : แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

                คุณกฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ : นักแสดงและนักเขียน

                คุณองค์ บรรจุน : นักเขียนเชิงสารคดี

 1. การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์และตัวแทนในราคาพิเศษ
 2. การออกบูธจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ
 3. นิทรรศการ “หนังสือน่ารู้คู่สุขภาพ”
 4. นิทรรศการ เกี่ยวกับหนังสือซีไรท์ (S.E.A Write)
 5. RC ตามรอยหนังสือ
 6. ตอบคำถามเกี่ยวกับห้องสมุด
 7. แนะนำหนังสือใหม่

 

สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ไม่มี)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 2
0 (0)

          ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 ประชาชนจะต้องมีความพร้อมและความเข้าใจในกลุ่มประเทศอาเซียน ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตระหนักถึงความสำคัญที่บุคลากรและประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่2) จัดขึ้นวันที่ 9 – 23 มิถุนายน 2556 ณ ลานกิจกรรมโซน A อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วัดถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนิสัยรักการอ่านให้แก่บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กิจกรรม

 1. นิทรรศการ “Hello อาเซียน ”
 2. การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์และตัวแทนในราคาพิเศษ
 3. การออกบูธจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ
 4. นิทรรศการ “หนังสือน่ารู้คู่สุขภาพ”
 5. RC ตามรอยหนังสือ
 6. ตอบคำถามเกี่ยวกับห้องสมุด
 7. แนะนำหนังสือใหม่

สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ไม่มี)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 1
0 (0)

        ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2551 แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ และประชาชนทั่วไป ห้องสมุดจึงได้รณรงค์และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้เป็นที่รู้จัก โดยงานสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่ 1) จัดขึ้นวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2557 ณ ลานกิจกรรมโซน A อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วัดถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนิสัยรักการอ่านให้แก่บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กิจกรรม

 1. นิทรรศการ “กำเนิดห้องสมุด ”
 2. นิทรรศการ “หนังสือน่ารู้คู่สุขภาพ”
 3. การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์และตัวแทนในราคาพิเศษ
 4. การออกบูธจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ
 5. RC ตามรอยหนังสือ
 6. ตอบคำถามเกี่ยวกับห้องสมุด
 7. แนะนำหนังสือใหม่

สรุปผลการดำเนินโครงการ  (ไม่มี)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]