ไทม์ไลน์ของห้องสมุด

พ.ศ. 2563

ห้องสมุดปรับพื้นที่การให้บริการให้เหมาะสม เพื่อให้เกิด Social Distancing เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid -19   (2563)

พ.ศ. 2560

ห้องสมุดได้ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดบางส่วนเป็นพื้นที่สำหรับเด็ก โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนน้องวินมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และได้จัดทำเว็บห้องสมุดเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2558

ห้องสมุดได้ย้ายพื้นที่ทำการจากชั้น 3 เป็นพื้นที่ชั้น 4 มีเนื้อที่โดยรวม 140.96 ตารางวา โดยจัดสรรพื้นที่เป็น 2 ห้องคือ

1. ห้องหนังสือ นวนิยาย/เรื่องสั้น/การ์ตูน

2. ห้องหนังสือความรู้ทั่วไป/ทางการแพทย์พยาบาล

พ.ศ. 2554

จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 11 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการอ่าน และห้องสมุดได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล จากจำนวนทั้งหมด 36 แห่ง

พ.ศ. 2553

ได้รับเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานภายในห้องสมุดและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 8:30 - 16:30 น. และเริ่มมีการจัดซื้อหนังสือไว้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี

พ.ศ. 2551
ได้มีการเคลื่อนย้ายหนังสือจากห้องพัสดุชั้น G ขึ้นมาไว้ทีบริเวณชั้น 3 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด โดยใช้เจ้าหน้าที่หน่วยงานการศึกษา วิจัย และวิชาการ เป็นผู้สับเปลี่ยนมาปฎิบัติงานในห้องสมุด และเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11:00 - 14:00 น. เป็นเวลา 4 ชม./วัน
พ.ศ. 2550

ห้องสมุดก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2550 และในช่วงแรกได้ใช้ห้องพัสดุชั้น G ในการเก็บรวบรวมหนังสือ ซึ่งในการดำเนินการช่วงแรกยังมีหนังสือไม่มากนัก