การจองหนังสือ

ผู้ใช้บริการสามารถจองหนังสือได้ โดยมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

2. หนังสือที่จองจะต้องเป็นหนังสือที่มีผู้ใช้บริการอยู่เท่านั้น สังเกตุได้จาก สถานะหนังสือ (STATUS) ที่ขึ้นวันกำหนดส่งคืนหนังสือ สถานะอื่นไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

การรับตัวเล่มหนังสือ

          ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจะดำเนินการติดต่อผู้ใช้บริการที่ยืนความประสงค์จองหนังสือไว้ ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับตัวเล่มหนังสือคืนจากผู้ใช้หรือจากห้องสมุดในเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล