จำนวนนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ปีการศึกษา 2562

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา 2563

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา 2562

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ปีการศึกษา 2563

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ปีการศึกษา 2562

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2563

พยาบาลศาสตรบัณฑิต