ยืมต่อหนังสือ

ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อหนังสือได้ โดยมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

          1. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

          2. สามารถยืมต่อหนังสือออนไลน์ในระบบได้ 2 ครั้ง เท่านั้น ครั้งที่ 3 จะต้องนำหนังสือมาติดต่อขอยืมหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนห้องสมุด

          3. ไม่สามารถยืมหนังสือที่มีการจองในระบบไว้ล่วงหน้าได้ ผู้ใช้บริการจะต้องคืนหนังสือให้กับทางห้องสมุด

          4. ไม่สามารถยืมต่อหนังสือได้ถ้าผู้ใช้บริการบัตรสมาชิกหมดอายุ ผู้ใช้บริการติดต่อห้องสมุดต้นสังกัด

          5. ไม่สามารถยืมต่อหนังสือได้ถ้าผู้ใช้บริการค้างค่าปรับเกิน 100 บาท ขึ้นไป ผู้ใช้บริการติดต่อห้องสมุดเพื่อชำระค่าปรับ