ประวัติหน่วยงาน

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

              งานการศึกษา วิจัย และวิชาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถูกกำหนดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อตอบสนองพันธกิจของงานการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดิมเรียกว่า “งานการศึกษา” มีผู้ปฎิบัติงานเพียง 1 คน กระทั่งในปี พ.ศ. 2550 จึงได้รบจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ในปี 2551 จำนวน 1 อัตรา ในปี 2553 จำนวน 1 อัตรา และในปี 2557 จำนวน 1 อัตรา โดยขึ้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตามลำดับ

ขอบข่ายและความรับผิดชอบของหน่วยงาน

          งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ เป็นหน่วยงานกลาง ในการเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีขอบข่ายงานในการสนับสนุน ให้บริการด้านนักศึกษาฝึกงาน ด้านบริการวิชาการ ด้านห้องสมุด ด้านงานวิจัย และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดในองค์กร เพื่อนำองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

หน่วยหลักสูตรการศึกษา

 • ประสานงานด้านการฝึกงานและนักศึกษาที่เข้ามาเป็นอาสาสมัคร
 • จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน
 • จัดทำโครงการการจัดการความรู้ (KM)
 • จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน
 • สร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านโครงการต่างๆ
 • ดำเนินการจัดอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อเป็นการบริการวิชาการ
 • จัดทำฐานข้อมูลในการจัดหลักสูตรสัมมนา / ฝึกอบรมระยะสั้นของคลินิกต่างๆ
 • จัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของหน่วยงาน และ Website สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 • ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพ

หน่วยวิจัย

 • ขับเคลื่อนโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และโครงการวิจัยต่างๆ ของศูนย์การแพทย์
 • รวบรวมและจัดตั้งงบประมาณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และงานวิจัยโครงการต่างๆ
 •  สนับสนุน ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยแก่บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในด้านองค์ความรู้ในการทำวิจัย แหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
 • สร้างเครือข่ายกับสถาบัน และหน่วยงานที่ทำงานด้านการวิจัย
 • สร้างวัฒนธรรมการวิจัยขึ้นในองค์กร เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัย และการพัฒนางานด้วยการทำวิจัย ทั้งในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมสำหรับการวิจัย เช่น จริยธรรมการวิจัยในคน ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงบทความในวารสาร การจัดทำโครงการ และกิจกรรมการ เช่น การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การสร้างเวทีให้ผู้สนใจทำวิจัย เช่น โครงการสัมมนาการวิจัยประจำปี โครงการประกวดนวัตกรรมของบุคลากร
 • จัดทำปรับปรุงและพัฒนา Website ของหน่วยงาน และ Website สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 •  ทำประกันคุณภาพงาน

หน่วยบริการวิชาการ

 • ประสานงานด้านการฝึกงานและนักศึกษาที่เข้ามาเป็นอาสาสมัคร
 • จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน
 • จัดทำโครงการการจัดการความรู้ (KM)
 • จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน
 • สร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านโครงการต่างๆ
 • ดำเนินการจัดอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อเป็นการบริการวิชาการ
 • จัดทำฐานข้อมูลในการจัดหลักสูตรสัมมนา / ฝึกอบรมระยะสั้นของคลินิกต่างๆ
 • จัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของหน่วยงาน และ Website สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 • ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพ

หน่วยบริหารฐานข้อมูล

 • ขับเคลื่อนโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และโครงการวิจัยต่างๆ ของศูนย์การแพทย์
 • รวบรวมและจัดตั้งงบประมาณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และงานวิจัยโครงการต่างๆ
 •  สนับสนุน ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยแก่บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในด้านองค์ความรู้ในการทำวิจัย แหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
 • สร้างเครือข่ายกับสถาบัน และหน่วยงานที่ทำงานด้านการวิจัย
 • สร้างวัฒนธรรมการวิจัยขึ้นในองค์กร เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัย และการพัฒนางานด้วยการทำวิจัย ทั้งในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมสำหรับการวิจัย เช่น จริยธรรมการวิจัยในคน ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงบทความในวารสาร การจัดทำโครงการ และกิจกรรมการ เช่น การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การสร้างเวทีให้ผู้สนใจทำวิจัย เช่น โครงการสัมมนาการวิจัยประจำปี โครงการประกวดนวัตกรรมของบุคลากร
 • จัดทำปรับปรุงและพัฒนา Website ของหน่วยงาน และ Website สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 •  ทำประกันคุณภาพงาน

หน่วยห้องสมุด

 • สำรวจความต้องการ จัดตั้งงบประมาณ และจัดซื้อ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด
 • ดูแลรักษา และซ่อมแซม หนังสือ-วัสดุการศึกษา
 • ดูแลระบบการจัดเก็บ และให้บริการด้านการยืม-คืน
 • สร้างเครือข่ายกับห้องสมุดอื่น ๆ
 • จัดทำระเบียบ/ประกาศห้องสมุด
 • จัดทำคลังความรู้
 • จัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของหน่วยงาน Virtual Library และ Website สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 • ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพ

Time Line RA