การศึกษาก่อนปริญญา ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การศึกษาหลังปริญญา ปีการศึกษา 2563

การเรียนการสอนหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หลังปริญญา)

หลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2563

               นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกยังสนับสนุน หลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต