ประกาศวันหยุดราชการ

ข่าวสาร, ประกาศ   ลงวันที่

ประกาศวันหยุดราชการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  วันที่ 4-7 กันยายน 2563 (วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ตามมติ ครม.)

งดให้บริการ  ตรวจสุขภาพ / คลินิกพิเศานอกเวลาราชการ

เปิดให้บริการ คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (เปิด 24 ชม.) / คลินิกตรวจโรคทั่วไปนอกเวลาราชการ เปิดให้บริการ 08.00-16.00 น.