งานแถลงข่าว “หนึ่งศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล”

ข่าวสาร, ประกาศ   ลงวันที่

เติบโตจากต้นกล้า ก่อเกิดเป็นศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “หนึ่งศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เปิด 9 ศูนย์บริการทางการแพทย์
แห่งใหม่ ขยายบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธาน  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดม  คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล คุณบันเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มมิตรผล  ผู้แทนบริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด  บริษัท เฮลซัพพอร์ทเฮ้าท์ จำกัด บริษัท ไทยวัฒนกิจ โลหะ จำกัด ฯลฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน โดยมีการเยี่ยมชมพื้นที่พิเศษของศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งใหม่ในรูปแบบการ Live ถ่ายทอดสดจากพื้นที่ต่าง ๆ ส่งตรงมาที่ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์  ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ศาลายา

           รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวรายงานว่า “ปัจจุบันทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรองรับผู้ป่วยได้ราว 350,000 คนต่อปี  ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาด้านกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ป่วยอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปเข้ารับการรักษามากขึ้น จึงเป็นที่มาของการเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งใหม่ 9 ศูนย์  เพื่อขยายบริการให้ครอบคลุม ประกอบด้วย คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ศูนย์กุมารเวชกรรม  ศูนย์ห้องผ่าตัด ศูนย์ออกซิเจนความดันสูงบำบัด  หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ศูนย์ตรวจการนอนหลับ การจัดห้องพักบุคลากร  ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก  และหอผู้ป่วยสามัญชั้น G  โดยศูนย์ล้างไตจะเปิดบริการจำนวน 48 เตียง รอบรับผู้ป่วยได้ประมาณ 120 คนต่อวัน หรือการรักษา 3 รอบต่อวัน”

สำหรับทิศทางของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกใน พ.ศ. 2564 – 2565 พร้อมขยายบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยวางแผนเปิดคลินิกด้านสูตินรีเวชและบริการด้านศัลยกรรมทั่วไป ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นเป็น 700,000 คนต่อปี พร้อมกับผลักดันให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นโรงพยาบาลเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ต่อยอดด้านต่าง ๆ จากทุกสถาบัน  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ต้องการเป็น “สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน  เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ”