นโยบายสุขภาพและความปลอดภัย

ประกาศ   ลงวันที่

นโยบายสุขภาพและความปลอดภัย

 

คำกล่าวเจตนารมณ์

1.1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมีเป้าหมายความเป็นเลิศในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย โดยการพัฒนาระบบจัดการสุขภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ ค่านิยมและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สร้างความมั่นใจว่าบุคลากรได้รับการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย มีความเข้าใจ ได้รับการติดตามและสามารถปฏิบัติจนลุล่วงตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด

1.2 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานพยาบาล ซึ่งถือเป็นข้อบังคับ มิใช่สิ่งที่อาจเลือกได้ จึงดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติการณ์ของความเสี่ยงในที่ทำงานและในทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติ ด้วยความใส่ใจสูงสุดต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ผู้ส่งมอบ ผู้มาเยือนและสาธารณชน

1.3 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมุ่งมั่นในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุมาตรฐานระดับสูงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ มอบอำนาจแก่บุคลากรควบคู่กับข้อมูลสาร สนเทศที่มีคุณภาพ คำแนะนำ การฝึกอบรมและการสอนงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล อีกทั้งบุคลากรเกิดสมรรถนะและความเชื่อมั่นในงานที่ปฏิบัติ

1.4 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกทำการทบทวนประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุภยันตรายและมาตรการควบคุมที่มีอยู่ จัดลำดับความสำคัญ วางแผนและเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไขที่จำเป็นต่อการลดความเสี่ยงให้เหลือจนถึงระดับที่ยอมรับได้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจะสร้างความมั่นใจว่าพื้นที่และเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด

1.5 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกปรึกษาบุคลากรและรักษาไว้ซึ่งทัศนคติที่โปร่งใส เปิดเผยต่อประเด็นสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรระบุและรายงานภยันตราย เสนอแนะทางออก/นวัตกรรมที่สามารถเป็นส่วนร่วมในการสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

1.6 นโยบายนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกว่า สุขภาพและความปลอดภัยของการ ปฏิบัติงานเป็นสิ่งสูงสุดขององค์กร การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผลเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ การใช้นโยบายนี้ให้เกิดผลจำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกท่าน

1.7 นโยบายนี้จะถูกทบทวนทุกสองปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

 

อ่านฉบับเต็ม คลิกที่นี่   นโยบายสุขภาพและความปลอดภัย