การประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

ข่าวสาร   ลงวันที่

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล กล่าวรายงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่11 ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล และท่านคณบดีให้เกียรติ เป็นองค์ปาฐกในปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล”(Disruptive Innovation in Medicine) โดยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สำหรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการเป็น Hybrid (On site / Online) กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย เสวนาทางวิชาการ โดยอาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ มีการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อค้นหาการปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทีอภิปรายร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงมีนิทรรศการ Academic Profile ของทุกหน่วยงานและเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบเสมือนและตั้งแสดง ซึ่งมี แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าร่วม((On site / Online) 1,015คน

#sigj
#ได้โอกาสให้โอกาส
#งานประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก