การให้บริการผู้ป่วยเสี่ยงเป็นโควิดตามประกาศของกรมควบคุมโรค

ข่าวสาร, ประกาศ   ลงวันที่

การให้บริการผู้ป่วยเสี่ยงเป็นโควิดของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตามประกาศของกรมควบคุมโรค

 

  1. สิทธิการตรวจรักษา ขอให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิของผู้ป่วย

– สิทธิบัตรทอง 30 บาท : เข้ารับบริการในระบบบริการปฐมภูมิ

– สิทธิประกันสังคม : เข้ารับบริการโรงพยาบาลตามสิทธิที่ลงทะเบียน

– สิทธิข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ : เข้ารับบริการโรงพยาบาลรัฐ

  1. ผู้ป่วยที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ฯลฯ หรือตรวจ ATK ด้วยตนเองพบขึ้น 2 ขีด โรงพยาบาลจะตรวจ ATK ซ้ำด้วยชุดตรวจมาตรฐานโรงพยาบาล (Professional Use) และจะส่งตรวจ RT-PCR เฉพาะกรณีที่มีข้อบ่งชี้
  2. กรณีตรวจพบเชื้อแพทย์ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง 2 กรณี
  3. ไม่มีปัจจัยเสี่ยง อาการไม่รุนแรง : ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก รับยาตามอาการ ผู้ป่วยแยกกักตนเองที่บ้านตามคำแนะนำ
  4. มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีอาการรุนแรง : พิจารณารับไว้รักษาในโรงพยาบาลตามสถานการณ์