การประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10

ข่าวสาร   ลงวันที่

 

พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 วันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)​

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 วันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)​ ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.คลินิก ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งที่10 “ก้าวผ่านวิกฤติโควิดกับระบบสุขภาพวิถีใหม่”Achieving the Closest to Pre-COVID19 with New Normal Practiceปาฐกถาเกียรติยศ ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวรายงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565