ประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9

ข่าวสาร   ลงวันที่

ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564  

             ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมี รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งที่ 9 เรื่อง “2021 Updates on COVID-19 and Vaccination in Thailand” ทั้งนี้ภายในงานยังมีการบรรยายถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล