เวชระเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนใหม่

*รหัสผ่านต้องมีความยาวมากกว่า 8 ตัว และต้องมีอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่

ข้อมูลผู้ป่วย
บุคคลในครอบครัว
ที่อยู่ปัจจุบัน
ผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่าน โปรดแจ้งประวัติการแพ้ยา (ยา/อาหาร/สารเคมี/สารทึบรังสี)

คำชี้แจง

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเรียนให้ท่านทราบว่า เพื่อการเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการในการจัดทำเวชระเบียน และนัดหมายเพื่อเข้าพบแพทย์ ศูนย์การแพทย์ฯ จึงขอดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามมาตรา 24(3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตามมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC27001 : 2013 เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาคำประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/news/privacy-notice/
email: dpo_sigj@mahidol.ac.th