คำประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศ   ลงวันที่

คำประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้งาน เปิดเผย ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดจนวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

คลิกที่นี่   คำประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)