จิตอาสา (Volunteer)

  • ข้อมูลทั่วไป
  • คุณสมบัติ
  • ข้อปฏิบัติ
  • ขั้นตอนการสมัคร
  • สมัครจิตอาสา

ข้อมูลทั่วไป

จิตอาสา หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจแห่งการให้ อาจจะเป็นการให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรง กำลังสมอง เป็นการเสียสละ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งดีๆแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดประโยชน์ เป็นสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน และสังคมมีความสุขมากขึ้นจากการได้เป็นผู้ให้
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-8496600 ต่อ 5018 คุณวิมลทิพย์  (ในวันและเวลา ราชการ) 

คุณสมบัติ จิตอาสาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

1. เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
3. เป็นผู้ที่มีความศรัทธา และพร้อมปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติของจิตอาสาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
4. เป็นผู้มีจริยธรรม มีความเมตตา และมีความชื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์
5. เป็นผู้มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงาน
6. เป็นผู้เสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลืองานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ข้อปฏิบัติของจิตอาสาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จะต้องปฏิบัติดังนี้

1. จิตอาสาทุกคนต้อง เซ็นเอกสารแบบสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลความลับ มิเช่นนั้นจะไม่อนุญาติให้ท่านเข้ามาปฏิบัติงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านต้องแต่งกายสุภาพ  กรณีนักเรียนนักศึกษาใส่ชุดของโรงเรียน/สถาบัน

3. จิตอาสาทุกคนต้องแขวนป้ายหรือติดป้ายจิตอาสา บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน
4. อาสาสมัครต้องลงชื่อ เข้า – ออก ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง

5. ประพฤติตนเหมาะสมในฐานะตัวแทนของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

6. ตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด
7. เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และรักษาความลับของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือ

8. คำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

9. หากมีปัญหาขัดข้องในการทำงาน ต้องปรึกษา หรือแจ้งผู้รับชอบจิตอาสา   สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-8496600 ต่อ 5018 คุณวิมลทิพย์ (วัน-เวลา ราชการ) 

10. ไม่ใช้สถานภาพของจิตอาสา เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
11. การเผยแพร่หรือให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับจิตอาสา ต้องได้รับอนุมัติจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

12. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมีพื้นที่จำกัด อาจไม่มีสถานที่จอดรถหรือที่จัดเก็บของเครื่องใช้

การนับระเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาและการออกหนังสือรับรอง 

ระบุวันอย่างน้อยล่วงหน้าก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน 7 วันทำการ : ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ต้องปฏิบัติงาน ครบ 24 ชม. จึงจะได้ใบรับรองการปฏิบัติงานจิตอาสา ตัวอย่างเช่น

เข้าปฏิบัติงานช่วงเวลา 8.00 – 16.00 = 8 ชม. ปฏิบัติงาน 3 วัน
เข้าปฏิบัติงานช่วงเวลา 8.00 – 12.00 = 4 ชม. ปฏิบัติงาน 6 วัน
เข้าปฏิบัติงานช่วงเวลา 12.00 – 16.00 = 4 ชม. ปฏิบัติงาน 6 วัน

การรับหนังสือรับรองจะได้ 10-15 วันทำการ หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น หากภายใน 30 วัน ยังไม่ได้ใบรับรอง ให้ติดต่อได้ที่ 02-849-6600 ต่อ 5018 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านได้รับแล้ว

ขั้นตอนการสมัครเป็นอาสาสมัครศูนย์การแพทย์มีขั้นตอนดังนี้

1. การรับสมัคร
      – อาสาสมัครกรอก รายละเอียดในแบบฟอร์มสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน
      – ระบบจะส่งอีเมลล์ยืนยันการสมัครกลับยังจิตอาสา โดยจะแจ้งขั้นตอนการเข้ามาปฏิบัติงาน หลังจากวันที่สมัครภายใน 7-10 วันทำการ
2. การระบุวันเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
      – ต้องระบุวันเข้าปฏิบัติงานก่อนเข้ามาปฏิบัติงานก่อน 7 วันทำการ
      – การระบุวันเข้าปฏิบัติงาน สามารถสมัครล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร
3. หนังสือรับรองจิตอาสา
      – ต้องปฏิบัติงานครบ 24 ชั่วโมง ขึ้นไป (ปฏิบัติงานจำนวน 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง เริ่ม 08.00-16.00 น.) ปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
      – จะส่งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจิตอาสาให้ ภายใน 10 – 15 วันทำการ หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น งานอาสาสมัครของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีหน่วยงาน 5 จุด ที่รับจิตอาสา มีดังนี้
      3.1 งานเภสัชกรรม ชั้น 2 (10 ราย)
      3.2 งานเภสัชกรรม ชั้น 3 (4 ราย)
      3.3 งานทรัพยากรบุคคล ( 4 ราย)
      3.4 งานเทคนิคการแพทย์ ( 1 ราย)
      3.5 งานการเงิน (10 ราย) 
      3.6 กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
** ผู้สมัครจิตอาสาไม่สามารถเลือกหน่วยงานที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จะจัดสรรหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ตามความเหมาะสม    

สมัครจิตอาสา

ปิดระบบการรับสมัครจิตอาสา เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมเต็มจำนวนแล้ว
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครรอบต่อไป ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.