GJ E-Magazine เล่มที่ 10

E-Magazine   ลงวันที่

GJ E-Magazine ฉบับที่ 10 (เดือนธันวาคม 2562)
“โรคเอดส์”

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Gj E-magazine 10 

บทความที่เกี่ยวข้อง

GJ E-Magazine เล่มที่ 22

GJ E-Magazine ฉบับที่ 22 (เดือนมกราคม 2566) “โรคมะเร็งตับ” พบเร็วรักษาได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับพิมพ์ : คลิกที่นี่  

GJ E-Magazine เล่มที่ 21

GJ E-Magazine ฉบับที่ 21 (เดือนตุลาคม 2565) “โรคกระดูกพรุน” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

GJ E-Magazine เล่มที่ 20

GJ E-Magazine ฉบับที่ 20 (เดือนกรกฏาคม 2565) “โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายใกล้ตัวที่ป้องกันได้” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

GJ E-Magazine เล่มที่ 19

GJ E-Magazine ฉบับที่ 19 (เดือนเมษายน 2565) “ใคร ๆ ก็เป็นโรคอ้วน” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน GJ-EMagazine 19