บริจาคให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


  ความเป็นมา

 สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 การรวมกันของทั้งสององค์กร นับเป็นการประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งอยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการรักษาแบบตติยภูมิ (อาการรุนแรง ซับซ้อน) และมีพันธกิจในการให้บริการต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่เขต 5 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์) ในขณะที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป และการรักษาเฉพาะทางในระดับทุติยภูมิ ประกอบกับสถานที่ตั้งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลในเขต 5 การรวมกันจะทำให้เกิดการพัฒนาการรักษาพยาบาลและการเชื่อมต่อการให้บริการระบบสาธารณสุขของเขต 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรม รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารโรงพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมและครบวงจร 
“ศิริราช-กาญจนา” โรงพยาบาลเพื่อประชาชน
โรงพยาบาลศิริราชมีความมุ่งมั่นหาแนวทางในการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก ท่ามกลางทรัพยากรที่มีจำกัด ทั้งเรื่องสถานที่บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้ทั่วถึงมากขึ้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุก เพิ่มศักยภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกในการรักษาพยาบาล โดยการให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เชื่อมโยงองค์ความรู้และฝึกฝนอบรมต่อยอดวิชาชีพ เช่นกัน
เพิ่มโอกาส ให้คนไทยเข้าถึงการรักษา
 “ศิริราช-กาญจนา” คือโรงพยาบาลเพื่อประชาชน โดยโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทำหน้าที่ เติมเต็มซึ่งกันและกัน ทั้งเพิ่มสถานที่บุคลากร และอุปกรณ์ในการรองรับผู้ป่วย พร้อมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งประชาชนสามารถรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วัตถุประสงค์

  • ขยายการให้บริการของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • เป็นที่รองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขของเครือข่ายการให้บริการสุขภาพในเขต 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  • เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย ดูงาน ของบุคลากรด้านสาธารณสุข
  • เป็นสถานที่ให้บริการที่มีการผสมผสานทางด้านการแพทย์ เพื่อพัฒนาในมิติต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งสร้างเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู 
ได้โอกาส….ให้โอกาส
Pay it Forward

  ข้อมูลโครงการ

อาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะของงาน
ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
ที่ตั้ง ที่ตั้ง บนพื้นที่จอดรถทางทิศตะวันตก ต่อเนื่องกับพื้นที่ ของอาคารศูนย์การแพทย์ฯ ปัจจุบัน
พื้นที่ 21,600 ตร.ม. 
งบประมาณ* 750 ล้านบาท
งบประมาณที่ยังขาด ประมาณ 270 ล้านบาท
สภาพปัจจุบัน •  เป็นที่จอดรถประมาณ 100 คัน 
*หมายเหตุ: งบประมาณรวมงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน

พื้นที่ใช้สอย

ชั้น ชื่อ/ส่วน/ห้อง
พื้นที่รวม (ตร.ม.)
หมายเหตุ
ชั้น B1 ศูนย์อาหาร/พื้นที่บริการทางการแพทย์ 2,800.00  
ชั้น 1 พื้นที่บริการผู้ป่วยส่วนหน้า/ OPD 10 ห้องครวจ/พื้นที่สนับสนุนบริการ 2,700.00  
ชั้น 2 ICU-CCU/IR LAB 2,700.00 17 เตียง
ชั้น 3 HEART CENTER/ หอผู้ป่วยสามัญ 2,700.00 30 เตียง
ชั้น 4 หอผู้ป่วยเดี่ยว
2,700.00 56 เตียง
ชั้น 5 หอผู้ป่วยเดี่ยว 2,700.00 40 เตียง
ชั้น 6 หอผู้ป่วยเดี่ยว 2,700.00 40 เตียง
  ดาดฟ้า 560  
  พื้นที่ประกอบ 2,040.00  
       
  รวมพื้นที่อาคาร 21,600.00 183 เตียง

  สิทธิประโยชน์ผู้อุปการะ

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

สิทธิยกเว้นค่ารักษาพยาบาล

บริจาคตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

การจารึกชื่อ 

บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

การลดหย่อนภาษี

ได้รับสิทธิตามจำนวนที่บริจาค
สิทธิประโยชน์ ศิริราชมูลนิธิ
งานการคลัง
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  
สิทธิยกเว้นค่ารักษาพยาบาล
 
การจารึกชื่อ  
 
การลดหย่อนภาษี 2 เท่า
2 เท่า

  ช่องทางการบริจาค

  งานการคลัง

บริจาคด้วยตนเอง

งานการคลัง ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
•  วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
•  เวลา 08.00 – 16.00 น.
•  โทร. 02-849-6699

โอนผ่านธนาคาร

ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี: เงินบริจาค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
SCB 316-304130-9

บริจาคทางเช็ค

เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายในนาม เงินบริจาค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
*หมายเหตุ ท่านที่ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุว่าบริจาคสมทบสุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยส่งผ่านช่องทางนี้
  • Email: gjfinance@mahidol.ac.th
  • Fax: 02-849-6600 ต่อ 4047

  ศิริราชมูลนิธิ

บริจาคด้วยตนเอง

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น 1 
•  เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น. 
•   วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
•   โทร. 02-849-6726
 ** ปิดให้บริการ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช
•  วันจันทร์ ถึง  วันศุกร์ เวลา  07.30-17.30 น.
•  วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด เวลา 08.30-16.30 น.
•  โทร. 02-419-7658-60, 02-414-1414 ต่อ 101-104, 107
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B
•  ทุกวัน เวลา 09.00-15.30 น.
•  โทร. 02-419-2046

โอนผ่านธนาคาร

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี: ศิริราชมูลนิธิ สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
BBL 901-705611-1

บริจาคทางเช็ค

เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายในนาม ศิริราชมูลนิธิ
*หมายเหตุ ท่านที่ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุว่าบริจาคสมทบสุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยส่งผ่านช่องทางนี้
  • Email: donation@sirirajfoundation.org
  • Line ID: @sirirajfoundation
  • Fax: 02-419-7687
  • ทางไปรษณีย์: ศิริราชมูลนิธิ เลขที่ 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

  ติดต่อเกี่ยวกับการบริจาค

หน่วยกิจกรรมพิเศษและสิทธิประโยชน์ งานสื่อสารองค์กร

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
โทร. 02 849 6799