ประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดให้บริการ ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
0 (0)

ประกาศปิดให้บริการ

ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

" เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 "

ขออภัยในความไม่สะดวก

**กรณีต้องการยืมหนังสือภายในห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เพิ่มเพื่อน

กรุณากรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มทางออนไลน์ โดยเข้าผ่านทาง LINE Official Account งานการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ

***กรณีต้องคืนหนังสือ ใช้วิธีการคืนหนังสือผ่านทางตู้รับคืนหนังสือ หน้าห้องสมุด GJ เท่านั้น

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ประชาสัมพันธ์ (คอมพิวเตอร์) ปรับการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resources Access)
0 (0)

ปรับการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resources Access)

            ทั้งการเข้าถึงจากภายในมหาวิทยาลัยผ่าน LAN , WiFi และการเข้าถึงจากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน VPN มาใช้บริการผ่าน ระบบ EzProxy เพียงช่องทางเดียว โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ที่ https://ejournal.mahidol.ac.th/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

สมัครสมาชิกห้องสมุด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
0 (0)

สมัครสมาชิกห้องสมุด

          ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนของห้องสมุดที่สังกัด หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกห้องสมุดศุนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จะต้องเป็นบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หรือบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักฐานในการสมัครสมาชิก มีดังนี้

          1. รูปถ่ายสี/หน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

          2. สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ 1 ชุด

          3. สำเนาคำสั่งบรรจุหรือแต่งตั้ง 1 ชุด

การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

          การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ครบกำหนดส่ง แต่ผู้ใช้ประสงค์จะนำไปใช้ต่อ ผู้ใช้สามารถต่ออายุการยืมได้ อีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยนำหนังสือมาต่ออายุการยืม ณ จุดบริการยืม – คืน และรายการต่ออายุการยืมต้องไม่มีผู้ใช้รายอื่นจองไว้

อัตราค่าปรับ

          ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออกไปใช้และไม่ได้ส่งคืนตามวันที่กำหนดส่ง ผู้ยืมจะต้องชำระค่าปรับดังนี้

          1. หนังสือทั่วไปและนวนิยาย ค่าปรับวันละ 5 บาท ต่อ เล่ม

          2. หนังสือวิทยานิพนธ์และหนังสือสำรอง ค่าปรับวันละ 30 บาท ต่อ เล่ม

          3. สื่อโสตทัศน์ ค่าปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 ตลับ/แผ่น

การทวงถามและเรียกคืน

          ทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจะมีการติดตามทวงถามด้วยวาจา และทรัพยากรสารสนเทศที่มีการทวงถามแล้ว แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาจากผู้ยืมภายใน 7 วัน ห้องสมุดฯจะดำเนินการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร และขอสงวนสิทธิ์ในการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศสำหรับสมาชิกที่ค้างค่าปรับเกิน 100 บาทขึ้นไป 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ขอเชิญ ทุกหน่วยงานร่วมส่งผลงาน Academic Profile
0 (0)

Academic Profile

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ขอเชิญ ทุกหน่วยงานร่วมส่งผลงาน Academic Profile โดยผลงานวิชาการของทุกหน่วยงานรวม 27 หน่วยงานจะถูกจัดแสดงให้แก่บุคคลภายในและภายนอกได้รับชม

วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

กำหนดส่งผลงาน (โปสเตอร์) บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

หลังจากนั้นจะถือว่าหน่วยงานสละสิทธิ์การส่งผลงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร หรือรายละเอียดหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดที่ งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ชั้น 4 โทร.02-849-6600 ต่อ 3191 (แจน) (อัพโหลดผลงาน) E-mail : Natnicha.jun@mahidol.edu
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่ประสงค์ดำเนินการวิจัย
0 (0)

DOWNLOAD  แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย (Proposal)

>> โครงร่างวิจัย (สำหรับไม่ขอทุน)

>> โครงร่างวิจัย (สำหรับขอทุน)

DOWNLOAD  แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในคน

>> เอกสารหมายเลข 2 แบบเสนอโครงการ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]