• Home
  • Blog
  • ความรู้โรคทางอายุรกรรม

ความรู้โรคทางอายุรกรรม

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด นพ.คมน์สิทธิ์ ทองธรรมชาติ (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา) มะเร็งปอดคืออะไร มะเร็งปอดคือโรคที่เซลล์ในหลอดลมหรือถุงลมเจริญเติบโตมากผิดปกต…

ภาวะอะเฟเซีย

ภาวะอะเฟเซีย โดย พ.ญ. ศิริกัญญา รุ่งเรือง ภาวะบกพร่องทางการสื่อสาร หรือ อะเฟเซีย (Aphasia) คือภาวะที่มีปัญหาของการฟัง พูด อ่าน หรือ เขียน ซึ่งมีสาเหตุ…

โภชนาการสำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอด

โภชนาการสำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอด นายธนวัฒน์ ชาชิโย (นักวิชาการโภชนาการ)   วัณโรค เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยโดย พ.ศ.2558 องค์การอนามัย…

ยามุ่งเป้า ทางเลือกใหม่ของการรักษามะเร็ง

ยามุ่งเป้า ทางเลือกใหม่ของการรักษามะเร็ง โดย นพ.วรเศรษฐ์ สายฝน ปัจจุบันการรักษามะเร็งวิวัฒนาการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาพันธุกรรมของเ…

โภชนาการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

โภชนาการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี                                                                                   โดย นายธนวัฒน์  ชาชิโย (นักวิชาการโภชนาการ) อาหารเป็นสิ่งจำเป็นอ…

ระดับน้ำตาลในเลือดกับการออกกำลังกาย

ระดับน้ำตาลในเลือดกับการออกกำลังกาย โดย นางสาวอ้อมเดือน  ชื่นวารี  นักกายภาพบำบัด การออกกำลังกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างไร ช่วยเพิ…

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อในปอด

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อในปอด โดย นางสาวอ้อมเดือน  ชื่นวารี นักกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเข้าสู่ปอด ไม่ว…

กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง

กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน Q: อาหารในผู้ป่วยมะเร็งสำคัญอย่างไร ? A: การรักษามะเร็ง ทั้งการผ่าตัด ฉายแสง หรือการใช้ยา มักมีกา…

ผลข้างเคียงทั่วไปและการดูแลตนเองเบื้องต้นจากยาเคมีบำบัด

ผลข้างเคียงทั่วไปและการดูแลตนเองเบื้องต้นจากยาเคมีบำบัด โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน ผลข้างเคียง : คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร คำแนะนำ : กินอาหารย่อย…

มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้

มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้ โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน มะเร็งเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่สำคัญ เนื่องจากมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในคนไทย การ…

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย/ญาติ ระหว่างรับยาเคมีบำบัด

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย/ญาติ ระหว่างรับยาเคมีบำบัด โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน กินอาหารสุก สะอาด มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ เน้นโปรตีน เลี่ยงของหมักดอง/อาหาร…

รู้จักยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)

รู้จักยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน เป็นยาที่เข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ที่แบ่งตัวได้เร็ว จึงควบคุมและทำลายเซลล์มะเร็งให้ตาย…