ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3583185.41 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 49976812.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 835160.90 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ตุลาคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1150300.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ตุลาคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1547000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 4076185.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3112294.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3790400.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 911597.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3851800.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1497200.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ตุลาคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1497710.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ตุลาคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 999000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 809430.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 425000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : สิงหาคม 2566