ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2070750.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 7753458.70 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2567

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3800000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน 2567

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 874000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน 2567

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 7400000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน 2567

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 7000000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน 2567

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 7000000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน 2567

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 45000000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน 2567

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3694400.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน 2567

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1344000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2685020.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม 2567

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 4146500.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม 2567

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 4566500.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม 2567

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2516000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กันยายน 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1602630.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2566