ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

เวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน 33 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่กำหนดราคากลาง : 11 ตุลาคม 2566
ราคากลาง : 3,583,185.41 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1