ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

เวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่กำหนดราคากลาง : 18 ตุลาคม 2566
ราคากลาง : 3,790,400.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1