ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 25 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 7 ธันวาคม 2566
ราคากลาง : 911,597.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1