ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,400,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 900,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,091,584.60 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 15,240,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : สิงหาคม 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,762,770.50 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 6,000,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 13,000,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,411,850.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,703,270.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กันยายน 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,950,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,041,924.57 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ตุลาคม 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,800,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,500,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 9,600,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 550,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ตุลาคม 2564