ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 5321440.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2055720.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3141600.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1929744.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 5150000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 900000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1019066.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1500000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม 2566

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3343500.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3086382.44 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3703270.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2366449.74 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 25965340.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : สิงหาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1850000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1274500.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2565