ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,000,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,000,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,500,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,300,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 600,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,039,325.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 6,148,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,930,600.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 977,220.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,512,120.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,483,192.31 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 50,026,606.99 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 500,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,014,360.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน 2565

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,072,855.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน 2565