ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง

วันที่กำหนดราคากลาง : 8 ตุลาคม 2564
ราคากลาง : 2,400,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1