ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

วันที่กำหนดราคากลาง : 27 ธันวาคม 2564
ราคากลาง : 900,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1