ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

เช่าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียม (ROSA Robotic for Total Knee Arthroplasty) จำนวน 1 ชุด ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

วันที่กำหนดราคากลาง : 23 พฤศจิกายน 2564
ราคากลาง : 6,000,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1