ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

เวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน 114 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 6 ตุลาคม 2564
ราคากลาง : 3,041,924.57 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1