ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

เวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน 20 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 21 กันยายน 2564
ราคากลาง : 1,497,482.70 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1