ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

ชุดเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

วันที่กำหนดราคากลาง : 4 ตุลาคม 2564
ราคากลาง : 1,950,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1